Home > About Us > Structure
Academic Committee

Director of Academic Committee: Lin Qishui


Academic Committee member:
POO Muming, GUO Aike, QIANG Boqin, PEI Gang, ZHAO Jizong, YU Lu, YE Zhaohui, IP Nancy, DUAN Shumin, WANG Xiaomin